Polityka prywatności

Formularz informacyjny RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych zgromadzonych w dokumentacji medycznej jest Aleksandra Zamirska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Medyczne dr Zamirskiej w Miliczu 56-300, ul. Konwaliowa 14, tel. 507-555-624, e-mail: gabinet@zamirska.com

2. Państwa dane osobowe takie jak imiona i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, informacje o stanie zdrowia i udzielonych  świadczeniach są przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator ma obowiązek uzyskania tych danych i ujawnienia ich w dokumentacji medycznej na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Państwa dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail są przetwarzane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) powołanego Rozporządzenia tj. na podstawie Państwa zgody.

3. Podanie przez Państwa numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych osobowych wymienionych w punkcie 2 powyżej jest obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

4. Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe swoim pracownikom, które przetwarzane będą tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane przetwarzanie danych wynika z posługiwania się przez Administratora programami do obsługi danych w systemach informatycznych (w tym roku dokumentacja medyczna w formie elektronicznej).

6. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail,

b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

c) prawo żądanie sprostowania swoich danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe w pkt. 1 powyżej.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.