Regulamin Centrum

I. Charakterystyka Centrum:

Centrum Medyczne dr Zamirskiej jest podmiotem leczniczym mieszczącym się przy ul. Konwaliowej 14; 56-300 Milicz.

 1. Najważniejsze obszary działalności Centrum to:

– Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu dermatologii;

– Wykonywanie zabiegów z zakresu dermatologii oraz chirurgii ogólnej (jedynie takie,        które kwalifikują się do znieczulenia miejscowego);

– Wykonywanie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej

 1. Pacjentami Centrum są osoby dorosłe oraz dzieci, mogące przebywać pod opieką Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 2. Zabiegi wykonywane są pacjentom, którzy w podpisanej karcie pacjenta, oświadczają o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegów objętych ofertą Centrum oraz oświadczają o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. W przypadku osób niepełnoletnich konsultacje lub zabiegi odbywają się za zgodą i w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 3. W przypadku złego samopoczucia lub problemów zdrowotnych w dniu wykonania zabiegu, należy niezwłocznie poinformować o tym personel Centrum.
 4. Pacjent Centrum Medycznego dr Zamirskiej korzysta z zabiegów na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Centrum Medycznego dr Zamirskiej żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia, chyba że zostało to spowodowane przez Centrum lub jego personel w sposób zawiniony.
 5. Centrum Medyczne dr Zamirskiej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów konsultacji oraz zabiegów w uzasadnionych przypadkach. Informujemy również, że ustalone wcześniej godziny przyjęć są terminami orientacyjnymi, dlatego uprzedzamy o możliwości wystąpienia opóźnień w przyjęciu Pacjentów.
 6. Centrum Medyczne dr Zamirskiej zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji/zabiegu Pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających.
 7. Centrum Medyczne dr Zamirskiej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie i cenniku firmy.
 8. Centrum Medyczne dr Zamirskiej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w placówce.
 9.    10.Centrum Medyczne dr Zamirskiej zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.zamirska.com. Regulamin korzystania z „Karty VIP” stanowi odrębny dokument zamieszczony również na stronie internetowej: www.zamirska.com
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

II. Zasady zapisu i przeprowadzania konsultacji oraz wykonywania zabiegów:

 1. W celu ustalenia terminu w Centrum Medycznym dr Zamirskiej należy skontaktować się z jego personelem telefonicznie/mailowo, osobiście lub za pomocą mediów społecznościowych/ formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej: www.zamirska.com
 2. W przypadku spóźnienia się Pacjenta do 15 minut – czas spóźnienia odlicza się od czasu zabiegu/konsultacji. W przypadku, gdy spóźnienie przekroczy 15 minut Centrum Medyczne dr Zamirskiej zastrzega sobie prawo do domowy przeprowadzenia zabiegu/.konsultacji.
 3. W przypadku wielokrotnego odwoływania wizyt Centrum Medydczne dr Zamirskiej zastrzega dobie prawo do odmowy przeprowadzenia zabiegu/konsultacji.

III. Dokumentacja:

 1. Pacjent umówiony na konsultację lub zabieg proszony jest o wypełnienie wywiadu o stanie zdrowia a także zgód niezbędnych do wykonania zabiegu czy też zdjęć do dokumentacji medycznej. Dodatkowo Centrum Medyczne dr Zamirskiej zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zabiegu/konsultacji w przypadku odmowy wypełnienia wyżej wymienionych dokumentów czy wykonania dokumentacji fotograficznej.
 2. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich dokumentach ponosi wyłącznie Pacjent.

IV. Zasady udostępniania dokumentacji pacjenta:

 1. Dokumentacja Pacjenta jest własnością Centrum Medycznego dr Zamirskiej.
 2. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie złożonych stosowanych wniosków.
 3. Centrum Medyczne dr Zamirskiej udostępnia dokumentację medyczną oraz fotograficzną podmiotom uprawnionym do jej dostępu, Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta.

V. Promocje i płatności:

 1. Płatność za usługi będące w ofercie Centrum Medycznego dr Zamirskiej możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej/debetowej, vouchera upominkowego oraz przelewu na podstawie wypełnionego stosownego dokumentu zobowiązania spłaty z zastrzeżeniem przelewu/zapłaty do 14 dni roboczych.
 2. Po dokonaniu płatności Pacjent otrzymuje paragon lub fakturę.
 3. Udzielone Pacjentowi rabaty, zniżki i promocje nie sumują się

VI. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej i dostarczone osobiście do siedziby Centrum Medycznego dr Zamirskiej lub w formie pisemnej listem poleconym na niżej wskazany adres:

Centrum Medyczne dr Zamirskiej

Konwaliowa 14

56-300 Milicz

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 2. Pacjenci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.